'''
FUNC:P_1uou_2_4_2_4
PDB:1uou
EC:2.4.2.4
RESI:his,arg,lys
LOCI:a-116,202,221;
'''
cmd.select('his1', 'n. CB&r. his w. %s of n. CB&r. arg'%(d*18.24))
cmd.select('his2', 'n. CB&r. his w. %s of n. CG&r. arg'%(d*18.35))
cmd.select('his3', 'n. CB&r. his w. %s of n. CD&r. arg'%(d*17.06))
cmd.select('his4', 'n. CB&r. his w. %s of n. NE&r. arg'%(d*16.27))
cmd.select('his5', 'n. CB&r. his w. %s of n. CZ&r. arg'%(d*14.95))
cmd.select('his6', 'n. CB&r. his w. %s of n. NH1&r. arg'%(d*14.49))
cmd.select('his7', 'n. CB&r. his w. %s of n. NH2&r. arg'%(d*14.18))
cmd.select('his8', 'n. CG&r. his w. %s of n. CB&r. arg'%(d*16.94))
cmd.select('his9', 'n. CG&r. his w. %s of n. CG&r. arg'%(d*17.10))
cmd.select('his10', 'n. CG&r. his w. %s of n. CD&r. arg'%(d*15.84))
cmd.select('his11', 'n. CG&r. his w. %s of n. NE&r. arg'%(d*15.10))
cmd.select('his12', 'n. CG&r. his w. %s of n. CZ&r. arg'%(d*13.78))
cmd.select('his13', 'n. CG&r. his w. %s of n. NH1&r. arg'%(d*13.39))
cmd.select('his14', 'n. CG&r. his w. %s of n. NH2&r. arg'%(d*12.97))
cmd.select('his15', 'n. ND1&r. his w. %s of n. CB&r. arg'%(d*16.76))
cmd.select('his16', 'n. ND1&r. his w. %s of n. CG&r. arg'%(d*16.89))
cmd.select('his17', 'n. ND1&r. his w. %s of n. CD&r. arg'%(d*15.63))
cmd.select('his18', 'n. ND1&r. his w. %s of n. NE&r. arg'%(d*15.02))
cmd.select('his19', 'n. ND1&r. his w. %s of n. CZ&r. arg'%(d*13.74))
cmd.select('his20', 'n. ND1&r. his w. %s of n. NH1&r. arg'%(d*13.50))
cmd.select('his21', 'n. ND1&r. his w. %s of n. NH2&r. arg'%(d*12.81))
cmd.select('his22', 'n. CD2&r. his w. %s of n. CB&r. arg'%(d*15.87))
cmd.select('his23', 'n. CD2&r. his w. %s of n. CG&r. arg'%(d*16.10))
cmd.select('his24', 'n. CD2&r. his w. %s of n. CD&r. arg'%(d*14.89))
cmd.select('his25', 'n. CD2&r. his w. %s of n. NE&r. arg'%(d*14.08))
cmd.select('his26', 'n. CD2&r. his w. %s of n. CZ&r. arg'%(d*12.77))
cmd.select('his27', 'n. CD2&r. his w. %s of n. NH1&r. arg'%(d*12.32))
cmd.select('his28', 'n. CD2&r. his w. %s of n. NH2&r. arg'%(d*12.03))
cmd.select('his29', 'n. CE1&r. his w. %s of n. CB&r. arg'%(d*15.61))
cmd.select('his30', 'n. CE1&r. his w. %s of n. CG&r. arg'%(d*15.80))
cmd.select('his31', 'n. CE1&r. his w. %s of n. CD&r. arg'%(d*14.58))
cmd.select('his32', 'n. CE1&r. his w. %s of n. NE&r. arg'%(d*14.01))
cmd.select('his33', 'n. CE1&r. his w. %s of n. CZ&r. arg'%(d*12.74))
cmd.select('his34', 'n. CE1&r. his w. %s of n. NH1&r. arg'%(d*12.55))
cmd.select('his35', 'n. CE1&r. his w. %s of n. NH2&r. arg'%(d*11.79))
cmd.select('his36', 'n. NE2&r. his w. %s of n. CB&r. arg'%(d*15.01))
cmd.select('his37', 'n. NE2&r. his w. %s of n. CG&r. arg'%(d*15.26))
cmd.select('his38', 'n. NE2&r. his w. %s of n. CD&r. arg'%(d*14.08))
cmd.select('his39', 'n. NE2&r. his w. %s of n. NE&r. arg'%(d*13.38))
cmd.select('his40', 'n. NE2&r. his w. %s of n. CZ&r. arg'%(d*12.09))
cmd.select('his41', 'n. NE2&r. his w. %s of n. NH1&r. arg'%(d*11.77))
cmd.select('his42', 'n. NE2&r. his w. %s of n. NH2&r. arg'%(d*11.25))
cmd.select('his43', 'n. CB&r. his w. %s of n. CB&r. lys'%(d*9.25))
cmd.select('his44', 'n. CB&r. his w. %s of n. CG&r. lys'%(d*9.94))
cmd.select('his45', 'n. CB&r. his w. %s of n. CD&r. lys'%(d*9.21))
cmd.select('his46', 'n. CB&r. his w. %s of n. CE&r. lys'%(d*9.89))
cmd.select('his47', 'n. CB&r. his w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*9.80))
cmd.select('his48', 'n. CG&r. his w. %s of n. CB&r. lys'%(d*8.51))
cmd.select('his49', 'n. CG&r. his w. %s of n. CG&r. lys'%(d*8.97))
cmd.select('his50', 'n. CG&r. his w. %s of n. CD&r. lys'%(d*8.07))
cmd.select('his50',' br. his1&br. his2&br. his3&br. his4&br. his5&br. his6&br. his7&br. his8&br. his9&br. his10&br. his11&br. his12&br. his13&br. his14&br. his15&br. his16&br. his17&br. his18&br. his19&br. his20&br. his21&br. his22&br. his23&br. his24&br. his25&br. his26&br. his27&br. his28&br. his29&br. his30&br. his31&br. his32&br. his33&br. his34&br. his35&br. his36&br. his37&br. his38&br. his39&br. his40&br. his41&br. his42&br. his43&br. his44&br. his45&br. his46&br. his47&br. his48&br. his49&br. his50')
cmd.delete('his1')
cmd.delete('his2')
cmd.delete('his3')
cmd.delete('his4')
cmd.delete('his5')
cmd.delete('his6')
cmd.delete('his7')
cmd.delete('his8')
cmd.delete('his9')
cmd.delete('his10')
cmd.delete('his11')
cmd.delete('his12')
cmd.delete('his13')
cmd.delete('his14')
cmd.delete('his15')
cmd.delete('his16')
cmd.delete('his17')
cmd.delete('his18')
cmd.delete('his19')
cmd.delete('his20')
cmd.delete('his21')
cmd.delete('his22')
cmd.delete('his23')
cmd.delete('his24')
cmd.delete('his25')
cmd.delete('his26')
cmd.delete('his27')
cmd.delete('his28')
cmd.delete('his29')
cmd.delete('his30')
cmd.delete('his31')
cmd.delete('his32')
cmd.delete('his33')
cmd.delete('his34')
cmd.delete('his35')
cmd.delete('his36')
cmd.delete('his37')
cmd.delete('his38')
cmd.delete('his39')
cmd.delete('his40')
cmd.delete('his41')
cmd.delete('his42')
cmd.delete('his43')
cmd.delete('his44')
cmd.delete('his45')
cmd.delete('his46')
cmd.delete('his47')
cmd.delete('his48')
cmd.delete('his49')
cmd.select('his51', 'n. CG&r. his w. %s of n. CE&r. lys'%(d*8.60))
cmd.select('his52', 'n. CG&r. his w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*8.54))
cmd.select('his53', 'n. ND1&r. his w. %s of n. CB&r. lys'%(d*7.42))
cmd.select('his54', 'n. ND1&r. his w. %s of n. CG&r. lys'%(d*7.81))
cmd.select('his55', 'n. ND1&r. his w. %s of n. CD&r. lys'%(d*6.86))
cmd.select('his56', 'n. ND1&r. his w. %s of n. CE&r. lys'%(d*7.54))
cmd.select('his57', 'n. ND1&r. his w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*7.69))
cmd.select('his58', 'n. CD2&r. his w. %s of n. CB&r. lys'%(d*9.03))
cmd.select('his59', 'n. CD2&r. his w. %s of n. CG&r. lys'%(d*9.25))
cmd.select('his60', 'n. CD2&r. his w. %s of n. CD&r. lys'%(d*8.22))
cmd.select('his61', 'n. CD2&r. his w. %s of n. CE&r. lys'%(d*8.44))
cmd.select('his62', 'n. CD2&r. his w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*8.26))
cmd.select('his63', 'n. CE1&r. his w. %s of n. CB&r. lys'%(d*7.36))
cmd.select('his64', 'n. CE1&r. his w. %s of n. CG&r. lys'%(d*7.41))
cmd.select('his65', 'n. CE1&r. his w. %s of n. CD&r. lys'%(d*6.23))
cmd.select('his66', 'n. CE1&r. his w. %s of n. CE&r. lys'%(d*6.62))
cmd.select('his67', 'n. CE1&r. his w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*6.80))
cmd.select('his68', 'n. NE2&r. his w. %s of n. CB&r. lys'%(d*8.38))
cmd.select('his69', 'n. NE2&r. his w. %s of n. CG&r. lys'%(d*8.36))
cmd.select('his70', 'n. NE2&r. his w. %s of n. CD&r. lys'%(d*7.18))
cmd.select('his71', 'n. NE2&r. his w. %s of n. CE&r. lys'%(d*7.26))
cmd.select('his72', 'n. NE2&r. his w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*7.19))
cmd.select('his',' his50&br. his51&br. his52&br. his53&br. his54&br. his55&br. his56&br. his57&br. his58&br. his59&br. his60&br. his61&br. his62&br. his63&br. his64&br. his65&br. his66&br. his67&br. his68&br. his69&br. his70&br. his71&br. his72')
cmd.delete('his50')
cmd.delete('his51')
cmd.delete('his52')
cmd.delete('his53')
cmd.delete('his54')
cmd.delete('his55')
cmd.delete('his56')
cmd.delete('his57')
cmd.delete('his58')
cmd.delete('his59')
cmd.delete('his60')
cmd.delete('his61')
cmd.delete('his62')
cmd.delete('his63')
cmd.delete('his64')
cmd.delete('his65')
cmd.delete('his66')
cmd.delete('his67')
cmd.delete('his68')
cmd.delete('his69')
cmd.delete('his70')
cmd.delete('his71')
cmd.delete('his72')
cmd.select('arg1', 'n. CB&r. arg w. %s of n. CB&his'%(d*18.24))
cmd.select('arg2', 'n. CB&r. arg w. %s of n. CG&his'%(d*16.94))
cmd.select('arg3', 'n. CB&r. arg w. %s of n. ND1&his'%(d*16.76))
cmd.select('arg4', 'n. CB&r. arg w. %s of n. CD2&his'%(d*15.87))
cmd.select('arg5', 'n. CB&r. arg w. %s of n. CE1&his'%(d*15.61))
cmd.select('arg6', 'n. CB&r. arg w. %s of n. NE2&his'%(d*15.01))
cmd.select('arg7', 'n. CG&r. arg w. %s of n. CB&his'%(d*18.35))
cmd.select('arg8', 'n. CG&r. arg w. %s of n. CG&his'%(d*17.10))
cmd.select('arg9', 'n. CG&r. arg w. %s of n. ND1&his'%(d*16.89))
cmd.select('arg10', 'n. CG&r. arg w. %s of n. CD2&his'%(d*16.10))
cmd.select('arg11', 'n. CG&r. arg w. %s of n. CE1&his'%(d*15.80))
cmd.select('arg12', 'n. CG&r. arg w. %s of n. NE2&his'%(d*15.26))
cmd.select('arg13', 'n. CD&r. arg w. %s of n. CB&his'%(d*17.06))
cmd.select('arg14', 'n. CD&r. arg w. %s of n. CG&his'%(d*15.84))
cmd.select('arg15', 'n. CD&r. arg w. %s of n. ND1&his'%(d*15.63))
cmd.select('arg16', 'n. CD&r. arg w. %s of n. CD2&his'%(d*14.89))
cmd.select('arg17', 'n. CD&r. arg w. %s of n. CE1&his'%(d*14.58))
cmd.select('arg18', 'n. CD&r. arg w. %s of n. NE2&his'%(d*14.08))
cmd.select('arg19', 'n. NE&r. arg w. %s of n. CB&his'%(d*16.27))
cmd.select('arg20', 'n. NE&r. arg w. %s of n. CG&his'%(d*15.10))
cmd.select('arg21', 'n. NE&r. arg w. %s of n. ND1&his'%(d*15.02))
cmd.select('arg22', 'n. NE&r. arg w. %s of n. CD2&his'%(d*14.08))
cmd.select('arg23', 'n. NE&r. arg w. %s of n. CE1&his'%(d*14.01))
cmd.select('arg24', 'n. NE&r. arg w. %s of n. NE2&his'%(d*13.38))
cmd.select('arg25', 'n. CZ&r. arg w. %s of n. CB&his'%(d*14.95))
cmd.select('arg26', 'n. CZ&r. arg w. %s of n. CG&his'%(d*13.78))
cmd.select('arg27', 'n. CZ&r. arg w. %s of n. ND1&his'%(d*13.74))
cmd.select('arg28', 'n. CZ&r. arg w. %s of n. CD2&his'%(d*12.77))
cmd.select('arg29', 'n. CZ&r. arg w. %s of n. CE1&his'%(d*12.74))
cmd.select('arg30', 'n. CZ&r. arg w. %s of n. NE2&his'%(d*12.09))
cmd.select('arg31', 'n. NH1&r. arg w. %s of n. CB&his'%(d*14.49))
cmd.select('arg32', 'n. NH1&r. arg w. %s of n. CG&his'%(d*13.39))
cmd.select('arg33', 'n. NH1&r. arg w. %s of n. ND1&his'%(d*13.50))
cmd.select('arg34', 'n. NH1&r. arg w. %s of n. CD2&his'%(d*12.32))
cmd.select('arg35', 'n. NH1&r. arg w. %s of n. CE1&his'%(d*12.55))
cmd.select('arg36', 'n. NH1&r. arg w. %s of n. NE2&his'%(d*11.77))
cmd.select('arg37', 'n. NH2&r. arg w. %s of n. CB&his'%(d*14.18))
cmd.select('arg38', 'n. NH2&r. arg w. %s of n. CG&his'%(d*12.97))
cmd.select('arg39', 'n. NH2&r. arg w. %s of n. ND1&his'%(d*12.81))
cmd.select('arg40', 'n. NH2&r. arg w. %s of n. CD2&his'%(d*12.03))
cmd.select('arg41', 'n. NH2&r. arg w. %s of n. CE1&his'%(d*11.79))
cmd.select('arg42', 'n. NH2&r. arg w. %s of n. NE2&his'%(d*11.25))
cmd.select('arg43', 'n. CB&r. arg w. %s of n. CB&r. lys'%(d*16.33))
cmd.select('arg44', 'n. CB&r. arg w. %s of n. CG&r. lys'%(d*15.23))
cmd.select('arg45', 'n. CB&r. arg w. %s of n. CD&r. lys'%(d*14.78))
cmd.select('arg46', 'n. CB&r. arg w. %s of n. CE&r. lys'%(d*13.34))
cmd.select('arg47', 'n. CB&r. arg w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*12.52))
cmd.select('arg48', 'n. CG&r. arg w. %s of n. CB&r. lys'%(d*16.01))
cmd.select('arg49', 'n. CG&r. arg w. %s of n. CG&r. lys'%(d*14.96))
cmd.select('arg50', 'n. CG&r. arg w. %s of n. CD&r. lys'%(d*14.69))
cmd.select('arg50',' br. arg1&br. arg2&br. arg3&br. arg4&br. arg5&br. arg6&br. arg7&br. arg8&br. arg9&br. arg10&br. arg11&br. arg12&br. arg13&br. arg14&br. arg15&br. arg16&br. arg17&br. arg18&br. arg19&br. arg20&br. arg21&br. arg22&br. arg23&br. arg24&br. arg25&br. arg26&br. arg27&br. arg28&br. arg29&br. arg30&br. arg31&br. arg32&br. arg33&br. arg34&br. arg35&br. arg36&br. arg37&br. arg38&br. arg39&br. arg40&br. arg41&br. arg42&br. arg43&br. arg44&br. arg45&br. arg46&br. arg47&br. arg48&br. arg49&br. arg50')
cmd.delete('arg1')
cmd.delete('arg2')
cmd.delete('arg3')
cmd.delete('arg4')
cmd.delete('arg5')
cmd.delete('arg6')
cmd.delete('arg7')
cmd.delete('arg8')
cmd.delete('arg9')
cmd.delete('arg10')
cmd.delete('arg11')
cmd.delete('arg12')
cmd.delete('arg13')
cmd.delete('arg14')
cmd.delete('arg15')
cmd.delete('arg16')
cmd.delete('arg17')
cmd.delete('arg18')
cmd.delete('arg19')
cmd.delete('arg20')
cmd.delete('arg21')
cmd.delete('arg22')
cmd.delete('arg23')
cmd.delete('arg24')
cmd.delete('arg25')
cmd.delete('arg26')
cmd.delete('arg27')
cmd.delete('arg28')
cmd.delete('arg29')
cmd.delete('arg30')
cmd.delete('arg31')
cmd.delete('arg32')
cmd.delete('arg33')
cmd.delete('arg34')
cmd.delete('arg35')
cmd.delete('arg36')
cmd.delete('arg37')
cmd.delete('arg38')
cmd.delete('arg39')
cmd.delete('arg40')
cmd.delete('arg41')
cmd.delete('arg42')
cmd.delete('arg43')
cmd.delete('arg44')
cmd.delete('arg45')
cmd.delete('arg46')
cmd.delete('arg47')
cmd.delete('arg48')
cmd.delete('arg49')
cmd.select('arg51', 'n. CG&r. arg w. %s of n. CE&r. lys'%(d*13.29))
cmd.select('arg52', 'n. CG&r. arg w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*12.37))
cmd.select('arg53', 'n. CD&r. arg w. %s of n. CB&r. lys'%(d*14.64))
cmd.select('arg54', 'n. CD&r. arg w. %s of n. CG&r. lys'%(d*13.66))
cmd.select('arg55', 'n. CD&r. arg w. %s of n. CD&r. lys'%(d*13.44))
cmd.select('arg56', 'n. CD&r. arg w. %s of n. CE&r. lys'%(d*12.09))
cmd.select('arg57', 'n. CD&r. arg w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*11.08))
cmd.select('arg58', 'n. NE&r. arg w. %s of n. CB&r. lys'%(d*14.53))
cmd.select('arg59', 'n. NE&r. arg w. %s of n. CG&r. lys'%(d*13.64))
cmd.select('arg60', 'n. NE&r. arg w. %s of n. CD&r. lys'%(d*13.34))
cmd.select('arg61', 'n. NE&r. arg w. %s of n. CE&r. lys'%(d*12.02))
cmd.select('arg62', 'n. NE&r. arg w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*10.93))
cmd.select('arg63', 'n. CZ&r. arg w. %s of n. CB&r. lys'%(d*13.49))
cmd.select('arg64', 'n. CZ&r. arg w. %s of n. CG&r. lys'%(d*12.65))
cmd.select('arg65', 'n. CZ&r. arg w. %s of n. CD&r. lys'%(d*12.28))
cmd.select('arg66', 'n. CZ&r. arg w. %s of n. CE&r. lys'%(d*11.01))
cmd.select('arg67', 'n. CZ&r. arg w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*9.87))
cmd.select('arg68', 'n. NH1&r. arg w. %s of n. CB&r. lys'%(d*13.78))
cmd.select('arg69', 'n. NH1&r. arg w. %s of n. CG&r. lys'%(d*13.06))
cmd.select('arg70', 'n. NH1&r. arg w. %s of n. CD&r. lys'%(d*12.61))
cmd.select('arg71', 'n. NH1&r. arg w. %s of n. CE&r. lys'%(d*11.41))
cmd.select('arg72', 'n. NH1&r. arg w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*10.23))
cmd.select('arg73', 'n. NH2&r. arg w. %s of n. CB&r. lys'%(d*12.27))
cmd.select('arg74', 'n. NH2&r. arg w. %s of n. CG&r. lys'%(d*11.38))
cmd.select('arg75', 'n. NH2&r. arg w. %s of n. CD&r. lys'%(d*11.03))
cmd.select('arg76', 'n. NH2&r. arg w. %s of n. CE&r. lys'%(d*9.74))
cmd.select('arg77', 'n. NH2&r. arg w. %s of n. NZ&r. lys'%(d*8.62))
cmd.select('arg',' arg50&br. arg51&br. arg52&br. arg53&br. arg54&br. arg55&br. arg56&br. arg57&br. arg58&br. arg59&br. arg60&br. arg61&br. arg62&br. arg63&br. arg64&br. arg65&br. arg66&br. arg67&br. arg68&br. arg69&br. arg70&br. arg71&br. arg72&br. arg73&br. arg74&br. arg75&br. arg76&br. arg77')
cmd.delete('arg50')
cmd.delete('arg51')
cmd.delete('arg52')
cmd.delete('arg53')
cmd.delete('arg54')
cmd.delete('arg55')
cmd.delete('arg56')
cmd.delete('arg57')
cmd.delete('arg58')
cmd.delete('arg59')
cmd.delete('arg60')
cmd.delete('arg61')
cmd.delete('arg62')
cmd.delete('arg63')
cmd.delete('arg64')
cmd.delete('arg65')
cmd.delete('arg66')
cmd.delete('arg67')
cmd.delete('arg68')
cmd.delete('arg69')
cmd.delete('arg70')
cmd.delete('arg71')
cmd.delete('arg72')
cmd.delete('arg73')
cmd.delete('arg74')
cmd.delete('arg75')
cmd.delete('arg76')
cmd.delete('arg77')
cmd.select('lys1', 'n. CB&r. lys w. %s of n. CB&his'%(d*9.25))
cmd.select('lys2', 'n. CB&r. lys w. %s of n. CG&his'%(d*8.51))
cmd.select('lys3', 'n. CB&r. lys w. %s of n. ND1&his'%(d*7.42))
cmd.select('lys4', 'n. CB&r. lys w. %s of n. CD2&his'%(d*9.03))
cmd.select('lys5', 'n. CB&r. lys w. %s of n. CE1&his'%(d*7.36))
cmd.select('lys6', 'n. CB&r. lys w. %s of n. NE2&his'%(d*8.38))
cmd.select('lys7', 'n. CG&r. lys w. %s of n. CB&his'%(d*9.94))
cmd.select('lys8', 'n. CG&r. lys w. %s of n. CG&his'%(d*8.97))
cmd.select('lys9', 'n. CG&r. lys w. %s of n. ND1&his'%(d*7.81))
cmd.select('lys10', 'n. CG&r. lys w. %s of n. CD2&his'%(d*9.25))
cmd.select('lys11', 'n. CG&r. lys w. %s of n. CE1&his'%(d*7.41))
cmd.select('lys12', 'n. CG&r. lys w. %s of n. NE2&his'%(d*8.36))
cmd.select('lys13', 'n. CD&r. lys w. %s of n. CB&his'%(d*9.21))
cmd.select('lys14', 'n. CD&r. lys w. %s of n. CG&his'%(d*8.07))
cmd.select('lys15', 'n. CD&r. lys w. %s of n. ND1&his'%(d*6.86))
cmd.select('lys16', 'n. CD&r. lys w. %s of n. CD2&his'%(d*8.22))
cmd.select('lys17', 'n. CD&r. lys w. %s of n. CE1&his'%(d*6.23))
cmd.select('lys18', 'n. CD&r. lys w. %s of n. NE2&his'%(d*7.18))
cmd.select('lys19', 'n. CE&r. lys w. %s of n. CB&his'%(d*9.89))
cmd.select('lys20', 'n. CE&r. lys w. %s of n. CG&his'%(d*8.60))
cmd.select('lys21', 'n. CE&r. lys w. %s of n. ND1&his'%(d*7.54))
cmd.select('lys22', 'n. CE&r. lys w. %s of n. CD2&his'%(d*8.44))
cmd.select('lys23', 'n. CE&r. lys w. %s of n. CE1&his'%(d*6.62))
cmd.select('lys24', 'n. CE&r. lys w. %s of n. NE2&his'%(d*7.26))
cmd.select('lys25', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. CB&his'%(d*9.80))
cmd.select('lys26', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. CG&his'%(d*8.54))
cmd.select('lys27', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. ND1&his'%(d*7.69))
cmd.select('lys28', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. CD2&his'%(d*8.26))
cmd.select('lys29', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. CE1&his'%(d*6.80))
cmd.select('lys30', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. NE2&his'%(d*7.19))
cmd.select('lys31', 'n. CB&r. lys w. %s of n. CB&arg'%(d*16.33))
cmd.select('lys32', 'n. CB&r. lys w. %s of n. CG&arg'%(d*16.01))
cmd.select('lys33', 'n. CB&r. lys w. %s of n. CD&arg'%(d*14.64))
cmd.select('lys34', 'n. CB&r. lys w. %s of n. NE&arg'%(d*14.53))
cmd.select('lys35', 'n. CB&r. lys w. %s of n. CZ&arg'%(d*13.49))
cmd.select('lys36', 'n. CB&r. lys w. %s of n. NH1&arg'%(d*13.78))
cmd.select('lys37', 'n. CB&r. lys w. %s of n. NH2&arg'%(d*12.27))
cmd.select('lys38', 'n. CG&r. lys w. %s of n. CB&arg'%(d*15.23))
cmd.select('lys39', 'n. CG&r. lys w. %s of n. CG&arg'%(d*14.96))
cmd.select('lys40', 'n. CG&r. lys w. %s of n. CD&arg'%(d*13.66))
cmd.select('lys41', 'n. CG&r. lys w. %s of n. NE&arg'%(d*13.64))
cmd.select('lys42', 'n. CG&r. lys w. %s of n. CZ&arg'%(d*12.65))
cmd.select('lys43', 'n. CG&r. lys w. %s of n. NH1&arg'%(d*13.06))
cmd.select('lys44', 'n. CG&r. lys w. %s of n. NH2&arg'%(d*11.38))
cmd.select('lys45', 'n. CD&r. lys w. %s of n. CB&arg'%(d*14.78))
cmd.select('lys46', 'n. CD&r. lys w. %s of n. CG&arg'%(d*14.69))
cmd.select('lys47', 'n. CD&r. lys w. %s of n. CD&arg'%(d*13.44))
cmd.select('lys48', 'n. CD&r. lys w. %s of n. NE&arg'%(d*13.34))
cmd.select('lys49', 'n. CD&r. lys w. %s of n. CZ&arg'%(d*12.28))
cmd.select('lys50', 'n. CD&r. lys w. %s of n. NH1&arg'%(d*12.61))
cmd.select('lys50',' br. lys1&br. lys2&br. lys3&br. lys4&br. lys5&br. lys6&br. lys7&br. lys8&br. lys9&br. lys10&br. lys11&br. lys12&br. lys13&br. lys14&br. lys15&br. lys16&br. lys17&br. lys18&br. lys19&br. lys20&br. lys21&br. lys22&br. lys23&br. lys24&br. lys25&br. lys26&br. lys27&br. lys28&br. lys29&br. lys30&br. lys31&br. lys32&br. lys33&br. lys34&br. lys35&br. lys36&br. lys37&br. lys38&br. lys39&br. lys40&br. lys41&br. lys42&br. lys43&br. lys44&br. lys45&br. lys46&br. lys47&br. lys48&br. lys49&br. lys50')
cmd.delete('lys1')
cmd.delete('lys2')
cmd.delete('lys3')
cmd.delete('lys4')
cmd.delete('lys5')
cmd.delete('lys6')
cmd.delete('lys7')
cmd.delete('lys8')
cmd.delete('lys9')
cmd.delete('lys10')
cmd.delete('lys11')
cmd.delete('lys12')
cmd.delete('lys13')
cmd.delete('lys14')
cmd.delete('lys15')
cmd.delete('lys16')
cmd.delete('lys17')
cmd.delete('lys18')
cmd.delete('lys19')
cmd.delete('lys20')
cmd.delete('lys21')
cmd.delete('lys22')
cmd.delete('lys23')
cmd.delete('lys24')
cmd.delete('lys25')
cmd.delete('lys26')
cmd.delete('lys27')
cmd.delete('lys28')
cmd.delete('lys29')
cmd.delete('lys30')
cmd.delete('lys31')
cmd.delete('lys32')
cmd.delete('lys33')
cmd.delete('lys34')
cmd.delete('lys35')
cmd.delete('lys36')
cmd.delete('lys37')
cmd.delete('lys38')
cmd.delete('lys39')
cmd.delete('lys40')
cmd.delete('lys41')
cmd.delete('lys42')
cmd.delete('lys43')
cmd.delete('lys44')
cmd.delete('lys45')
cmd.delete('lys46')
cmd.delete('lys47')
cmd.delete('lys48')
cmd.delete('lys49')
cmd.select('lys51', 'n. CD&r. lys w. %s of n. NH2&arg'%(d*11.03))
cmd.select('lys52', 'n. CE&r. lys w. %s of n. CB&arg'%(d*13.34))
cmd.select('lys53', 'n. CE&r. lys w. %s of n. CG&arg'%(d*13.29))
cmd.select('lys54', 'n. CE&r. lys w. %s of n. CD&arg'%(d*12.09))
cmd.select('lys55', 'n. CE&r. lys w. %s of n. NE&arg'%(d*12.02))
cmd.select('lys56', 'n. CE&r. lys w. %s of n. CZ&arg'%(d*11.01))
cmd.select('lys57', 'n. CE&r. lys w. %s of n. NH1&arg'%(d*11.41))
cmd.select('lys58', 'n. CE&r. lys w. %s of n. NH2&arg'%(d*9.74))
cmd.select('lys59', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. CB&arg'%(d*12.52))
cmd.select('lys60', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. CG&arg'%(d*12.37))
cmd.select('lys61', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. CD&arg'%(d*11.08))
cmd.select('lys62', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. NE&arg'%(d*10.93))
cmd.select('lys63', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. CZ&arg'%(d*9.87))
cmd.select('lys64', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. NH1&arg'%(d*10.23))
cmd.select('lys65', 'n. NZ&r. lys w. %s of n. NH2&arg'%(d*8.62))
cmd.select('lys',' lys50&br. lys51&br. lys52&br. lys53&br. lys54&br. lys55&br. lys56&br. lys57&br. lys58&br. lys59&br. lys60&br. lys61&br. lys62&br. lys63&br. lys64&br. lys65')
cmd.delete('lys50')
cmd.delete('lys51')
cmd.delete('lys52')
cmd.delete('lys53')
cmd.delete('lys54')
cmd.delete('lys55')
cmd.delete('lys56')
cmd.delete('lys57')
cmd.delete('lys58')
cmd.delete('lys59')
cmd.delete('lys60')
cmd.delete('lys61')
cmd.delete('lys62')
cmd.delete('lys63')
cmd.delete('lys64')
cmd.delete('lys65')
cmd.select('P_1uou_2_4_2_4', 'his|arg|lys')
cmd.delete('his')
cmd.delete('arg')
cmd.delete('lys')